dethemedetheme

Privacyverklaring

Wie zijn we?

Assanti heeft als kernactiviteit het maken van software voor de verzekeringsbranche. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerkenwepersoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 • telefoon: +31(0)88 77 444 40
 • e-mail: info@assanti.nl
 • website: www.assanti.nl
 • postadres: Markt 21, 6118 BB Nieuwstadt, Nederland

Waarom deze privacyverklaring?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u hierover. Hebt u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Soorten gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. De gegevens die wij kunnen verwerken zijn:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;

Assanti slaat nadrukkelijk geen verzekeringstechnische gegevens op. De gegevens zijn afkomstig van de verzekeringsadviseur en worden versleuteld opgehaald waardoor Assanti geen inzicht heeft in deze gegevens. Assanti vervult een verbindende rol tussen u en uw verzekeringsadviseur.

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het kunnen aanmaken van een Assanti account;
 • het maken van een koppeling tussen uw Assanti account en de verzekeringsgegevens van uw verzekeringsadviseur;
 • het kunnen bieden van support indien hier vraag naar is;
 • het opnemen van contact met u naar aanleiding van interesse die u kenbaar heeft gemaakt in een of meerdere van onze producten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;
 • het beschermen van uw gegevens;
 • het op een (voor u) wenselijke manier met u kunnen communiceren;

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie door middel van direct-marketing en/of profilering voor marketingdoeleinden.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Na beëindiging van onze relatie of overeenkomst bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie, wijziging en bezwaar

U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt in elk geval voor de volgende onderwerpen

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of, op uw verzoek, aan een door u aangewezen organisatie;
 • overleg met onze functionaris gegevensbescherming waarmee we u op verzoek in contact kunnen brengen;
 • vragen over de inhoud van deze privacyverklaring.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van uw gegevens

Veilig omgaan met uw gegevens is zeer belangrijk voor Assanti en wij zorgen er continue voor dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Alle data die u kunt inzien via de verschillende uitingen van het Assanti platform, waaronder maar niet beperkt tot de Assanti mobiele verzekeringsapp, wordt versleuteld verzonden en uitsluitend op uw eigen apparaat versleuteld opgeslagen;

Assanti slaat een zo minimaal mogelijke hoeveelheid gegevens op.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we alleen doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

In het kader van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de aan u verleende diensten verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

financiële instellingen (zoals verzekeringsadviseurs of verzekeraars) bij wie u een financieel product hebt die wij tonen in uw Assanti account;

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Het kan voorkomen dat we deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele privacyverklaring.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen functionele, analytische en tracking cookies. Assanti gebruikt alleen functionele en analytische cookies.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De analytische cookies die wij verzamelen zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Voor uw privacy anonimiseren de IP-adressen van onze websitebezoekers.

Door middel van de tracking cookies kunnen partijen je surfgedrag binnen deze website analyseren. Met deze cookies houden zij bij welke pagina’s je bezoekt zodat we een profiel van je online gedrag op kunnen stellen. Assanti maakt geen gebruik van dit soort cookies.